CHOIC

VILKÅR OG BETINGELSER

Trådt i kraft den 16. september 2021

Choic, som er en del af IChange, tilbyder produkter og tjenester fra CVR-nr.: 35 91 05 49 (“Choic”, “os”, “vi” eller “vores”). Disse brugsbetingelser (“vilkår”) styrer din brug af vores websted, apps og andre produkter og tjenester (“tjenester”). Læs disse vilkår grundigt, og kontakt os ved at sende en mail til info@choic.dk, hvis du har spørgsmål. Ved at bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår, herunder de politikker, der henvises til i disse vilkår.

Feedback
Vi velkommer i øvrigt gerne dine forslag, ideer, kommentarer og anden feedback vedrørende vores services. Ved at indsende feedback giver du os ret til at bruge feedbacken uden nogen begrænsning eller nogen kompensation til dig. Ved at acceptere din feedback giver Choic ikke afkald på nogen rettigheder til at bruge lignende eller relateret feedback, som Choic tidligere har kendt, udviklet af vores medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere eller hentet fra andre kilder.

Brug af Choic’ services

Hvem må benytte vores services
Du må kun bruge vores services/tjenester, hvis du kan indgå en bindende kontrakt med Choic og din anvendelse må kun ske i overensstemmelse med nærværende vilkår samt gældende ret i øvrigt. Enhver brug eller adgang for alle under 18 år er ikke tilladt.

Når du opretter din Choic-konto, og efterfølgende når du bruger visse funktioner, skal du give os nøjagtige og fuldstændige oplysninger, og du accepterer at opdatere dine oplysninger for at holde dem nøjagtige og fuldstændige på ethvert givent tidspunkt. Enhver brug eller adgang for alle under 18 år er forbudt, og visse regioner og indholdstilbud kan have yderligere krav og/eller begrænsninger.

Vores licens til dig
Med forbehold af disse vilkår og vores politikker (herunder politikken for acceptabel brug, æreskodeks, kursusspecifikke kvalifikationskrav og andre vilkår) giver vi dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbagekaldelig licens til at bruge vores Services.
Hvis du vil bruge vores services, som kræver betaling, må du kun benytte disse mod betalingen, som vi kræver.

Brug af vores tjenester giver dig IKKE ejerskab af eller intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester eller det indhold, du får adgang til.

Du må IKKE downloade indhold fra vores tjenester, medmindre du indhenter vores skriftlige tilladelse.
Du accepterer også, at du kun opretter, får adgang til og/eller bruger en brugerkonto, medmindre Choic udtrykkeligt tillader det, og du vil ikke dele adgang til din konto eller få adgang til oplysninger om din konto med tredjemand.
Du må heller ikke:
• Gøre noget, der overtræder national eller international lovgivning eller overtræder nogle af dine kontraktlige forpligtelser.
• Dele din adgangskode, lade andre end dig selv få adgang til din konto eller gøre noget, der kan bringe eksklusiviteten af din kontoadgang i fare.
• Prøve at få adgang til enhver anden brugers konto.
• Reproducere, overføre, sælge, videresælge eller på anden måde misbruge indhold fra vores tjenester, medmindre du er specifikt autoriseret hertil.
• Skaffe adgang til, manipulere med eller bruge ikke-offentlige områder i vores systemer, medmindre du er specifikt autoriseret hertil.
• Bryde eller omgå vores godkendelses- eller sikkerhedsforanstaltninger eller på anden måde teste sårbarheden i vores systemer eller netværk, medmindre du er specifikt autoriseret hertil.
• Prøve at ombygge enhver del af vores tjenester.
• Prøve at intervenere med vores brugere, host eller netværk, f.eks. ved at sende en virus, stack-based buffer overflow attacks, spam eller distrubuted denial of service ved fremsendelse af mails.
• Bruge vores tjenester til at distribuere malware.
• Bruge vores tjenester eller enhver funktionalitet på CHOIC-platformen til andet end til at gennemføre onlinekurser eller til pædagogiske formål.
• Efterligne eller misrepræsentere din tilknytning til enhver person eller enhed.
• Tilskynde til eller hjælpe nogen med at gøre nogle af handlingerne på denne liste

Copyright and Trademark

Alle rettigheder, herunder ophavsretten til Choic og kurserne, kursusdokumenter mv., tilhører i det indbyrdes forhold med dig, Choic.

Choic indestår overfor dig for, at Choic har de nødvendige rettigheder til at kunne tilbyde dig disse kurser og kursusmaterialer.

Choic er berettiget, men ikke forpligtet, til at anvende tekniske foranstaltninger til at sikre overholdelse af disse betingelser, herunder at sikre at grænserne for eventuel brug af de enkelte kurser overholdes.

Services som kræver betaling hos Choic

Choic tilbyder betalte tjenester mod betaling. Medmindre andet er angivet, sker alle betalinger i danske kroner.

Du er ansvarlig for at betale alle priser og eventuelle gebyrer, der opkræves af eller for Choic og gældende skatter rettidigt med en betalingsmekanisme, der er knyttet til de gældende betalte tjenester. Hvis din betalingsmetode mislykkes, eller din konto er misligholdt, kan vi opkræve gebyrer ved hjælp af andre indsamlingsmekanismer.

Choic forbeholder sig retten til når som helst at ændre eventuelle priser og eventuelle gebyrer efter eget skøn. Enhver prisændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse via Choic’ relevante tjenester.

Refundering

Fortrydelsesretten bortfalder ved digitale produkter (herunder online kurser), så snart disse tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Det købte digitale produkt betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed har adgang til det pågældende digitale produkt.

Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Ingen akademisk kredit

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet af en kreditgivende institution, giver deltagelse i eller gennemførelse af indholdstilbud ingen akademisk kredit.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde Choic og IChange for alle direkte og indirekte krav, forpligtelser, udgifter og skader, herunder rimelige advokatgebyrer og omkostninger, grundet klager, søgsmål eller lignende foretaget af tredjemand i forbindelse med:

(a) din brug eller forsøg på brug af tjenesterne i strid med disse vilkår;
(b) din overtrædelse af enhver lovgivning eller tredjeparts rettigheder; eller
(c) Brugerindhold, herunder uden begrænsning ethvert krav om krænkelse eller misbrug af intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder.

Disclaimer

TJENESTERNE OG ALT INKLUDERET INDHOLD ER YDET TIL DIG PÅ ET “SOM DET ER OG FOREFINDES”-GRUNDLAG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET. CHOIC FRASKRIVER SIG YDERLIGERE ALT ANSVAR I RELATION TIL DIN ADGANG ELLER BRUG AF TJENESTERNE SAMT ALT RELATERET INDHOLD. DU ACCEPTERER OG ER ENIG I, AT ENHVER ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

Ansvarsbegrænsning for Choic

CHOIC ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, KONSEKVENSIELLE ELLER PUNITIVE SKADER ELLER NOGET DRIFTSTAB, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SOM FØLGE AF: (A) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE; (B) ALLE FREMFØRELSER AF TJENESTERNE SOM MÅTTE VÆRE FREMBRAGT VED KRÆNKENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD; ELLER (C) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF CHOIC’ ELLER DIT INDHOLD OG OPLYSNINGER PÅ CHOIC’ PLATFORME.

CHOIC’ GENERELLE ANSVAR FOR ALLE KRAV, DER ER KNYTTET TIL TJENESTERNE, KAN IKKE OVERSTIGE DET HØJESTE BELØB AF KR. 1.000 ELLER PRISEN FOR DEN KONKRETE TJENESTE, SOM HAR FØRT TIL TABET.
DU ERKENDER OG ER ENIG I, AT ANSVARSFRASKRIVELSERNE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE I DISSE TERMS AND CONDITIONS REFLEKTERER EN RIMELIG FORDELING TILDELING AF RISIKO MELLEM DIG OG CHOIC.

Sikkerhed

Vi bekymrer os om vores brugeres sikkerhed.

Selvom vi arbejder på at beskytte din kontos sikkerhed og relaterede oplysninger, kan Choic ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til at overkomme vores sikkerheds-foranstaltninger. Hvis du oplever, at tredjemand har kompromitteret vores sikkerhedsforanstalt-ninger opfordrer vi dig til straks at meddele os herom ved at sende en mail til info@choic.dk.

Generelle betingelser

Revision af betingelserne
Vi forbeholder os retten til når som helst at revidere nærværende betingelser efter eget skøn. Enhver ændring af vilkårene træder i kraft umiddelbart efter udstationering af os. Ved væsentlige ændringer af vilkårene vil vi tage rimelige skridt til at underrette dig om sådanne ændringer via et banner på webstedet, e -mail -meddelelse, en anden metode eller kombination af metoder. I alle tilfælde udgør din fortsatte brug af tjenesterne efter offentliggørelse af sådanne ændringer, med eller uden meddelelse, en bindende accept af de reviderede vilkår.

Adskillelse af nærværende betingelsers indbyrdes afhængighed
Hvis det viser sig, at en bestemt bestemmelse i disse vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke andre vilkår. Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke tager øjeblikkelig handling, betyder det ikke, at vi giver afkald på de rettigheder, vi måtte have (f.eks. Handling i fremtiden).

Indholdsudbydere
Vores indholdsudbydere og integrerede tjenesteudbydere er tredjepartsmodtagere af vilkårene og kan håndhæve de bestemmelser i vilkårene, der vedrører dem.

Ændring af eller ophør af vores services

Vi ændrer og forbedrer konstant vores tjenester.

Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, funktioner eller krav, og vi kan suspendere eller stoppe en del af vores tjenester helt. Choic kan derfor af enhver grund afslutte din brug af enhver service. Hvis din brug af en betalt tjeneste ophører, er der muligvis en refusion tilgængelig under vores refusionspolitik.

Vi er muligvis ikke i stand til at levere tjenesterne til bestemte regioner eller lande af forskellige årsager, herunder på grund af gældende eksportkontrolkrav eller begrænsninger og internetadgangsbegrænsninger fra regeringer. Ingen af Choic, dets indholdsudbydere og instruktører, dets bidragydere, sponsorer og andre forretningspartnere og deres medarbejdere, entreprenører og andre agenter har noget ansvar over for dig for enhver sådan handling. Du kan til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester, selvom vi er kede af at se dig forlade vores tjeneste.

Værneting og lovvalg

Tjenesterne administreres af Choic en del af IChange, som ligger i Vejle, Danmark.

Du accepterer, at enhver tvist, der er relateret til disse vilkår, er underlagt lovgivningen i landet Danmark.
Værneting for enhver tvist, der er relateret til disse vilkår, er Retten i Kolding, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding.

Æreskodeks

Trådt i kraft den 16. september 2021

Alle brugere, der benytter vores tjenester, skal acceptere at følge følgende æreskodeks:

1. Jeg registrerer mig kun for én konto, medmindre Choic udtrykkeligt har tilladelse til at registrere yderligere konti.
2. Mine svar på lektier, quizzer, eksamener, projekter og andre opgaver vil være mit eget arbejde (undtagen opgaver, der udtrykkeligt tillader samarbejde), idet plagiat er uacceptabelt.
3. Jeg vil ikke stille løsninger til lektier, quizzer, eksamener, projekter og andre opgaver til rådighed for andre (undtagen i det omfang en opgave eksplicit tillader deling af løsninger). Dette omfatter både løsninger skrevet af mig, samt eventuelle løsninger, der tilbydes af kursuspersonalet eller andre.
4. Jeg vil ikke deltage i andre aktiviteter, der uærligt vil forbedre mine resultater eller uærligt forbedre eller skade andres resultater og udbytte af kurserne.